รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
--
ปีงบประมาณ
2558
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ชื่อโครงการวิจัย
ผลการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ TQF ของนักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
Prevalence rates of Enterobius vermicularis among Pre-School Children in Lomkao District, Phetchabun Province.
นักวิจัย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เขมปริต ขุนราชเสนา (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 100 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค+ เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรวิทยาศาสตร บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ TQF ของนักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ+ กลุ5มตัวอย5าง คือ นักศึกษาชั้นป:ที่ 2 และชั้นป:ที่ 3 ป:การศึกษา 2557 ภาคปกติ จํานวน 235 คน ใช?วิธีคัดเลือกกลุ5มตัวอย5างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Selection) เครื่องมือที่ใช?ในการวิจัยคือแบบสํารวจระดับพฤติกรรมโดยนักศึกษา การวิเคราะห+ข?อมูลใช?สถิติเชิง บรรยาย โดยวิเคราะห+เนื้อหาประเด็นสําคัญจากคําถามในแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว5า ผลการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ของนักศึกษาอยู5ใน ระดับมาก ( x =3.52) เมื่อพิจารณาเปTนรายด?านพบว5าด?านทักษะการวิเคราะห+เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช?เทคโนโลยีอยู5ในระดับมาก ( x =3.75) รองลงมาคือ ด?านคุณธรรมจริยธรรม อยู5ในระดับ มาก ( x =3.53) และรองลงมาคือ ด?านความรู? ด?านทักษะทางปUญญาและด?านทักษะความสัมพันธ+ ระหว5างบุคคล อยู5ในระดับปานกลาง โดยมีค5าเฉลี่ยอยู5ในช5วง 3.39-3.50 และพบว5าระดับความสุข ของนักศึกษาที่เข?าเรียนในคณะวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยีมีค5าเฉลี่ยรวมอยู5ในระดับมาก ( x =3.96) โดยนักศึกษาส5วนใหญ5มีความสุขเมื่อได?อยู5ร5วมกับเพื่อนในชั้นเรียนและมีความสุขที่ได?เรียนใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

This research aims To study the results of teaching and learning of Bachelor of Science Program. According Qualifications Framework TQF of undergraduates. Faculty Of Science and Technology Phechabun Rajabhat University. The samples were second and 3rd academie year in 2557 amount 235 person, using the normal selection of sample-specific Purposive Selection, tool used in the research is to explore the behavior by students. Data were analyzed using descriptive statistics. The content analysis of the key questions in the questionnaire. The results showed that The teaching and learning according to the Qualifications Framework. Students at a high level ( x =3.52). Considering it was found that the skills and numerical analysis. Communications and technology at a high level ( x =3.75). The second is moral. At a high level too ( x =3.53). And the second is the knowledge, skills, intellectual skills and interpersonal relationships. Is moderate The average in the range of 3.39 to 3.50. And that the the happiness of students enrolled in science and technology included in the average of high level ( x =3.96). The majority of students are happy when they are with friends in class and happy that the university copyrights.  
คำสำคัญ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ TQF,ผลการจัดการเรียนการสอน,Qualifications Framework TQF,results of teaching and learning
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
--
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 86 ครั้ง / ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
เปิดดู
156 ครั้ง

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 58  (โหลด : 54 ครั้ง)