รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
--
ปีงบประมาณ
2558
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ชื่อโครงการวิจัย
การเตรียมไฟโบรอินเมมเบรนที่มีรูพรุนระดับไมโครเมตรโดยใช้วิธีการอิมัลชัน
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
Preparation of micro-porous fibroin membrane by emulsion method
นักวิจัย
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยรัตน์ มูลศรี (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 100 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ศึกษา (มหาบัณฑิต)
หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บทคัดย่อ
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดว้ิธีการเตรียมไฟโบรอินเมมเบรนที่มีรูพรุนระดบัไมโครเมตร โดยใช้วิธีการอิมัลชันที่พัฒนาข้ึน และเพื่อศึกษาสมบัติของไฟโบรอินเมมเบรนที่มีรูพรุนระดับ ไมโครเมตรที่เตรียมได้โดยในการวิจยัน้ีไดแ้ บ่งการศึกษาออกเป็น 2 ส่วนหลัก ๆ คือ การศึกษาการ เตรียมไฟโบรอินเมมเบรนโดยเทคนิคทางไมโครอิมัลชัน และการศึกษาสมบัติของไฟโบรอินเมมเบรน โดยการใชส้ ารละลายคอลลอยด์ของเอทิลอะซิเตตในวฎั ภาคตัวกลางที่เป็นน้ าและมีโซเดียมโดเดคิล ซัลเฟต (SDS) เป็ นสารก่ออิมัลชัน และท าการเตรียมให้มีอัตราส่วน ()ของ[oil]/[SDS] ในช่วง 10-50 ซึ่งการท าให้ไฟโบรอินเมมเบรนเสถียรท าโดยใช้ 95% เอทานอล และ 4% PEGDE (พอลิเอทิลีนไกล คอนไดไกลซิดิวอีเทอร์) โดยได้ศึกษาวิธีการท าแห้งแบบการอบด้วยลมร้อนและการท าแห้งเมมเบรนที่ ผา่ นการลา้งดว้ยน้า กลนั่ เพื่อเปรียบเทียบกนัดว้ยจากผลการศึกษาพบว่า สารละลายไฟโบรอินคอลลอยด์ ใชร้ะยะเวลาในการเกิดเจลเร็วกว่าสารละลายไฟโบรอินในการเตรียมไฟโบรอินเมมเบรนทวั่ ไป การ เตรียมไฟโบรอินเมมเบรนโดยวิธีการอิมัลชันโดยใช้ เท่ากับ 30 มีความเหมาะสมในการใช้เตรียมไฟ โบรอินเมมเบรนมากที่สุด โดยวิธีการท าแห้งแบบเยือกแข็งจะท าให้เมมเบรนที่ได้มีสภาพความพรุ น ระดับไมโครเมตรมากที่สุด การเตรียมไฟโบรอินเมมเบรนโดยวิธีการอิมัลชันที่ท าให้เมมเบรนมีความ เสถียรโดยใช้สาร PEGDE เป็ นสารเชื่อมไขว้จะทา ให้มีการละลายน้า ของเมมเบรนน้อยที่สุดเมื่อเทียบ กับไฟโบรอินเมมเบรนที่ผ่านการท าให้เสถียรด้วยเอทานอล และไฟโบรอินเมมเบรนที่ไม่ผ่านการท าให้ เสถียรตามลา ดบั ท้งัน้ีเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทุติยภูมิของไฟโบรอินเมมเบรนจากแบบ แบบ Silk I (random coil and -helix) ไปเป็ นแบบ Silk II (-sheet plate) นอกจากน้ันยังพบว่าการ เตรียมไฟโบรอินเมมเบรนโดยวิธีการอิมัลชันที่ใช้ PEGDE เป็ นสารเชื่อมไขว้ จะท าให้ได้เมมเบรนที่มี ความอ่อนนุ่มและมีความยืดหยุ่นได้มากกว่าวิธีอื่น ๆ  


This research aims to provide a method for preparing micro-porous fibroin membrane by using emulsion method developed. And to study the properties of the micro-porous fibroin membrane prepared. The research is divided into two major parts: the preparation of fibroin membrane prepared by the microemulsion method and characterization of fibroin membrane. By using a colloidal solution of ethyl acetate in medium phase of water and using sodium dodecyl sulfate (SDS) as an emulsifier. The preparation carried out by using the fraction () of [oil]/[SDS] in the range of 10-50. Stabilization of the prepared fibroin membrane used the 95% ethanol and the 4% PEGDE (polyethylene glycol diglycidyl ether) by studying the drying method of oven drying compare with freezed drying the fibroin membrane which were washed with distilled water. From the results, it found that the fibroin colloid solution takes time to gel quicker than fibroin solution in preparation fibroin membrane compared with the general method. Preparation of fibroin membrane emulsion method using  =30 are suitable for use in preparing the fibroin membrane as possible. By the way, the freezed dryint make a membrane that has a porous micro level as possible. Preparation of fibroin membrane by emulsion technic provided stability of the membrane by chemical cross-linking agent is PEGDE. The PEGDE stabilized membrane have dissolved the membrane minimal compared through the fibroin membrane which the stabilized with ethanol and the fibroin membrane without stabilization, respectively. This is because of the formation of the secondary structure of fibroin membrane from a Silk I (random coil and -helix) to a Silk II (-sheet plate). In addition, it found that the fibroin membrane by emulsion method with PEGDE as crosslinking agent made the fibroin membrane soft and flexible more than the others methods. 
คำสำคัญ
ไฟโบรอินเมมเบรน,วิธีการอิมัลชัน
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
--
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 99 ครั้ง / ดาวน์โหลด : 5 ครั้ง
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
เปิดดู
190 ครั้ง

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 58  (โหลด : 61 ครั้ง)