รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
2558
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ชื่อโครงการวิจัย
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษาที่เรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยระบบพี่เลี้ยงวิชากระบวนการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
Students’ achievement and satisfaction when learning in problem solving and decision making processes by the cooperative learning approach with Coaching and Mentoring
นักวิจัย
1. รองศาสตราจารย์อาดุลย์ จงรักษ์ (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 70 )
2. อาจารย์อภิวัฒน์ คำภีระ (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 30 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
สาขาวิชา คณิตศาสตร์
หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความสามารถในการแก้ปัญหา 2) ศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ และ 3) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน จากการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยระบบพี่เลี้ยง ของรายวิชากระบวนการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ กับนักศึกษากลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ซึ่งเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 39 คน ทำการเก็บรวมรวมข้อมูลรูปแบบการเรียนรู้ ผลสำฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังเรียน จากการใช้กิจกรรมการแก้ปัญหาท้าทาย จำนวน 3 สถานการณ์ ผลการทดลองพบว่า ผลการศึกษาศึกษาระดับความสามารถในการแก้ปัญหา ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยระบบพี่เลี้ยง ซึ่งคัดเลือกจากนักศึกษากลุ่มเก่งหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้กับนักศึกษากลุ่มกลาง และกลุ่มอ่อน พบว่านักศึกษากลุ่มกลาง และกลุ่มอ่อนมีระดับความสามารถในการแก้ปัญหา โดยปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ ทั้งด้านความเข้าใจความหมายทางคณิตศาสตร์ ความสามารถในการคิดคำนวณและทักษะทางตัวเลข และการให้เหตุผลอย่างเป็นระบบในทิศทางที่ดีขึ้น ผลจากการศึกษาความพึงพอใจ ต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยระบบพี่เลี้ยง พบว่าอยู่ในระดับมาก และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทดสอบด้วยสถิติ t พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ .01


This research, aim to 1) study a level of problem solving activity of students, 2) study the student’s satisfaction after learning, 3) compared the learning achievement before and after using the cooperative learning with coaching and mentoring by cooperative learning with coaching and mentoring. Data collections and the instruments used for learning behavior and achievement by using the learning style form and the pre-test and post-test with the activity as situation setting for three stories. The samples with purposive sampling consisted of 39 third year undergraduate students in marketing program and engineering program. The result, show that a level of ability of students’ problem solving, the research found the level of students’ ability by the coaches that selected from the excellent group can be cured the level of ability of students in the medium and malleable groups. The Literacy, Numeracy and Reasoning ability of the medium and malleable groups can be changed as well. To study the student’s satisfaction after learning, research show that the students after learning by cooperative learning with coaching and mentoring has satisfied for a content and activity, the learning behavior and the influence all in the good level. And the compression means of pre-test and post-test with t-test indicated that the scoring of post-test higher than pre-test was significant at .01.
คำสำคัญ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน,การเรียนรู้แบบร่วมมือ,ระบบพี่เลี้ยง
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
--
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 95 ครั้ง / ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
เปิดดู
164 ครั้ง

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 58  (โหลด : 104 ครั้ง)