รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
--
ปีงบประมาณ
2558
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ชื่อโครงการวิจัย
การศึกษาระบบการขนส่งด้วยรถไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยใช้วิธีการสร้างแบบจำลองและเมตาฮิวริสติกอัลกอลิทึม
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
Education Transportation by Electric Car Service System in Phetchabun Rajabhat University Using modeling and meta- heuristic algorithm
นักวิจัย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญญา เทียนนาวา (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 30 )
2. อาจารย์วิทยา หนูช่างสิงห์ (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 30 )
3. อาจารย์ธนภัทร มะณีแสง (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 20 )
4. อาจารย์บุษบากร คงเรือง (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 20 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
เทคโนโลยีการผลิต
หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
คณะ/หน่วยงาน
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจ าลองสถานการณ์ในการน ารถที่ใช้พลังงานไฟฟ้ามาใช้ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถ งานวิจัยนี้จะท าการ ค านวณหาเส้นทาง ระยะเวลา ความเป็นไปได้ในการน ารถไฟฟ้าสาธารณะมาใช้ให้บริการใน มหาวิทยาลัย โดยจะประยุกต์ใช้วิธีค้นหาเฉพาะที่ (Local Search : LC) และวิธีการอาณานิคมมด (Ant Colony Optimization : ACO) มาการแก้ปัญหาการจัดการเส้นทางส าหรับยานพาหนะ ก่อน จ าลองระบบการเดินรถไฟฟ้าลงบนคอมพิวเตอร์ โดยประสิทธิภาพ งานวิจัยชิ้นนี้ประกอบด้วย 3 ส่วนประกอบหลัก ดังนี้ ส่วนที่ 1 คือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างระบบรถไฟฟ้าในมหาวิทยาลัย ส่วนที่ 2 คือการประยุกต์ใช้ วิธีการเมตาฮิวริสติกอัลกอลิทึม (Metaheuristic Algorithms) เพื่อหา เส้นทางและจุดจอดของรถไฟฟ้าที่เหมาะสม และส่วนที่ 3 คือสร้างแบบจ าลอง (Model) เพื่อใช้หา จ านวนรถไฟฟ้า จ านวนความถี่ในแต่ละวัน จากการทดลองพบว่าอาณานิคมมดสามารถหาระยะทางได้สั้นกว่าวิธีการค้นหาเฉพาะที่ใน ทุกขนาดปัญหา จากนั้นน าเส้นทางที่ได้ในปัญหาขนาดเล็กมาสร้างแบบจ าลองทดลอง โดยก าหนด ความถี่ เวลาการมาถึง จ านวนประชากร ให้แตกต่างกัน จากการทดลองพบว่าแบบจ าลองสามารถใช้ วางแผนและศึกษาในการจัดตารางความถี่การเดินรถให้เหมาะสมในสถานการณ์ที่มีความแตกต่าง กัน 

This study is intended to simulate the situation in the electrical vehicles used in Phetchabun Rajabhat University to reduce the vehicles accident traffic congestion. The research method applied Local Search and Ant Colony Optimization application of management solutions for vehicle routing after that was simulated by the computer program. This research consists of 3 components i.e.Section 1 study factors that affect of the electric system in the university. Section 2 applied Metaheuristic Algorithms of management solutions for vehicle routing and, Section 3 is modeling to quantify of the number Education Electric Car in daily frequencies The computational experiments show that iterated Ant Colony Optimization outperforms other methods in most cases. Then received the route in a small problem by required differently of frequency arrival time and number of population. The results come from an experiment show that simulation model can be used for planning and teaching for logistics system with electric vehicles for situation is different. 
คำสำคัญ
Simulation,Electric Car,meta- heuristic algorithm,University,ระบบรถไฟฟ้า,เมตาฮิวริสติกส์,วิธีอาณานิคมมด
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
--
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 117 ครั้ง / ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
เปิดดู
189 ครั้ง

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 58  (โหลด : 40 ครั้ง)