รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
2558
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ชื่อโครงการวิจัย
การศึกษาแนวทางการจัดการและนำระบบสารสนเทศมาใช้กับศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
Study of management and application of information system for Phetchabun Rajabhat University Alumni
นักวิจัย
1. อาจารย์ศานต์ พานิชสิติ (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 60 )
2. อาจารย์ ดร. พิมพ์พรรณ ทิพยแสง (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 40 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
คณะ/หน่วยงาน
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
บทคัดย่อ
งานวจิยัน้ีนา เสนอการศึกษาแนวทางการจดัการและนา ระบบสารสนเทศมาใชก้บัศิษยเ์ก่าของมหาวทิยาลยั ราชภฏั เพชรบูรณ์คร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์3 ประการ 1) ศึกษาการจดั เก็บขอ้ มูลระบบศิษยเ์ก่าในแต่ละคณะของ มหาวิทยาลยัราชภฏั เพชรบูรณ์2) ศึกษาแนวทางในการจัดการระบบสารสนเทศศิษยเ์ก่ามหาวิทยาลยัราชภฏั เพชรบูรณ์3) สร้างแบบจ าลองระบบสารสนเทศศิษยเ์ก่าที่เหมาะสมส าหรับมหาวิทยาลัยราชภฏั เพชรบูรณ์ เครื่องมือที่ใชใ้นการดา เนินการวจิยัไดแ้ก่แบบสอบถามการศึกษาระดบัความสา คญั ของปัจจยัที่มีผลต่อการจดัการ ระบบสารสนเทศศิษยเ์ก่ามหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์โดยกลุ่มตวัอยา่ งที่ใชใ้นคือศิษยเ์ก่าของมหาวิทยาลยัราช ภฏั เพชรบูรณ์จา นวน 350คน หลงัจากพฒั นาระบบสารสนเทศศิษยเ์ก่าผูว้ิจยัจดั ทา แบบสอบถามเพื่อประเมิน ความพึงพอใจผูใ้ชร้ะบบสารสนเทศศิษยเ์ก่าจา นวน 60คน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ งมีระดบัความพึงพอใจการใชง้าน ระบบสารสนเทศดา้นการออกแบบโดยรวมอยทู่ ี่3.76และ ระดบัความพึงพอใจการใชง้านดา้นประสิทธิภาพการ ทา งานโดยรวมอยทู่ ี่3.83 ซ่ึงหมายความวา่ผใู้ชง้านระบบสารสนเทศศิษยเ์ก่ามีความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศ ศิษยเ์ก่าอยใู่ นระดบั มาก 


The purpose of this article is to describe the development information system for Phetchabun Rajabhat University Alumni. The aim of this research consists of 1) study the alumni data storage from each faculty in Phetchabun Rajabhat University 2) study the method of alumni management in Phetchabun Rajabhat University 3) develop the model of information system for Phetchabun Rajabhat Universtity Alumni. In study, a questionnaire of technically and operationally feasible of information system for Phetchabun Rajabhat University Alumni was sent to 350 people. Then, we implemented and successfully applied a system for undergraduate in Phetchabun Rajabhat University. We evaluated the users' satisfaction with information system for Phetchabun Rajabhat University Alumni. Firstly we created a questionnaire was sent to 60 people and secondly we recorded the actions that users performed during the use of the system. The users' satisfaction in website design was found to be at the high level ( =3.67) and performance of website was found to be at the high level ( =3.83)
คำสำคัญ
ระบบสารสนเทศศิษยเ์ก่า,มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ,Alumni Information System,Phetchabun Rajabhat University
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
--
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 92 ครั้ง / ดาวน์โหลด : 1 ครั้ง
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
เปิดดู
172 ครั้ง

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 58  (โหลด : 56 ครั้ง)