[การนำไปใช้ประโยชน์] 2565 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์มะขามหวานผงชงดื่ม ด้วยเทคนิคการท...้ปลูกมะขามหวานบ้านซับชมภู

#ปี พ.ศ.หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ที่อยู่หน่วยงาน#
ไม่พบผลลัพธ์