[การนำไปใช้ประโยชน์] 2564 : การพัฒนาศักยภาพและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสัมมาชีพชุมชน ...พชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

#ปี พ.ศ.หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ที่อยู่หน่วยงาน#
12564วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำพริกบ้านโคกตายอต. ดงขุย อ. ชนแดน จ. เพชรบูรณ์