[การนำไปใช้ประโยชน์] 2562 : การวิจัยและพัฒนารูปแบบการวัดผลและประเมินผลการเรีย...รรษที่ 21 สู่การศึกษา 4.0

#ปี พ.ศ.หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ที่อยู่หน่วยงาน#
12562โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคมต. ท่าด้วง อ. หนองไผ่ จ. เพชรบูรณ์