[การนำไปใช้ประโยชน์] 2560 : การศึกษาการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในร...หาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

#ปี พ.ศ.หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ที่อยู่หน่วยงาน#
12561สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์