[การนำไปใช้ประโยชน์] 2560 : ผลิตไฟฟ้าจากลมระบายความร้อนของคอมเพรสเซอร์เครื่อง...

#ปี พ.ศ.หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ที่อยู่หน่วยงาน#
12560ร้านรุ่งเรืองการไฟฟ้าต. หล่มสัก อ. หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์