[การนำไปใช้ประโยชน์] 2559 : การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้ปลูกสตอรว์เ...ภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

#ปี พ.ศ.หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ที่อยู่หน่วยงาน#
12559สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังวัดเพชรบูรณ์ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์