[การนำไปใช้ประโยชน์] 2559 : นวัตกรรมการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาขั...

#ปี พ.ศ.หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ที่อยู่หน่วยงาน#
12559โรงเรียนบ้านสะเดียงต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์