[การนำไปใช้ประโยชน์] 2558 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์กัมมี่เยลลี่มะม่วงน้ำปลาหวาน

#ปี พ.ศ.หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ที่อยู่หน่วยงาน#
12559อาคารคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์