ข้อมูลรายละเอียดโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

#รายละเอียดโครงการวิจัย
41
ประเภท : พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
ปีงบประมาณ : 2565
โดย กัญญารัตน์ เดือนหงาย   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
42
ประเภท : พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
ปีงบประมาณ : 2565
โดย พณณา ตั้งวรรณวิทย์   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
43
ประเภท : พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
ปีงบประมาณ : 2565
โดย วันฉัตร กันหา   คณะวิทยาการจัดการ
44
ประเภท : พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
ปีงบประมาณ : 2565
โดย ฐิติกานต์ แก้ววิเศษ   คณะครุศาสตร์
45
ประเภท : พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
ปีงบประมาณ : 2565
โดย ทิวาวรรณ ศิริเจริญ กันหา   คณะวิทยาการจัดการ
46
ประเภท : พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
ปีงบประมาณ : 2565
โดย ทิวาวรรณ ศิริเจริญ กันหา   คณะวิทยาการจัดการ
47
ประเภท : พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
ปีงบประมาณ : 2565
โดย เจน จันทรสุภาเสน   คณะวิทยาการจัดการ
48
ประเภท : พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
ปีงบประมาณ : 2565
โดย อรทัย ศรีวิพัฒน์   คณะวิทยาการจัดการ
49
ประเภท : พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
ปีงบประมาณ : 2565
โดย พิมพ์พร เกษดี   คณะวิทยาการจัดการ
50
ประเภท : พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
ปีงบประมาณ : 2565
โดย จตุพร จันทร์เพชร   คณะวิทยาการจัดการ