ข้อมูลรายละเอียดโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

#รายละเอียดโครงการวิจัย
31
ประเภท : พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
ปีงบประมาณ : 2565
โดย เสาวภา ชูมณี   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
32
ประเภท : พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
ปีงบประมาณ : 2565
โดย เสาวภา ชูมณี   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
33
ประเภท : พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
ปีงบประมาณ : 2565
โดย พวงผกา แก้วกรม   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
34
ประเภท : พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
ปีงบประมาณ : 2565
โดย สุรางค์รัตน์ พันแสง   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
35
ประเภท : พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
ปีงบประมาณ : 2565
โดย ธนาวรรณ พิณะเวศน์   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
36
ประเภท : พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
ปีงบประมาณ : 2565
โดย ธนาวรรณ พิณะเวศน์   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
37
ประเภท : พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
ปีงบประมาณ : 2565
โดย นฤมล จันทร์มา   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
38
ประเภท : พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
ปีงบประมาณ : 2565
โดย นันทรักษ์ รอดเกตุ   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
39
ประเภท : พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
ปีงบประมาณ : 2565
โดย ศศิกานต์ ปานปราณีเจริญ   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
40
ประเภท : พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
ปีงบประมาณ : 2565
โดย ดวงจันทร์ สีหาราช   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี