ข้อมูลรายละเอียดโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

#รายละเอียดโครงการวิจัย
21
ประเภท : แหล่งทุนภายนอก
ปีงบประมาณ : 2565
โดย อภิชาติ สุวรรณชื่น   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
22
ประเภท : งบประมาณส่วนตัว
ปีงบประมาณ : 2565
โดย ปิยรัตน์ มูลศรี   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
23
ประเภท : งบประมาณส่วนตัว
ปีงบประมาณ : 2565
โดย วันฉัตร กันหา   คณะวิทยาการจัดการ
24
ประเภท : พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
ปีงบประมาณ : 2565
โดย เกรียงไกร ทิมศร   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
25
ประเภท : พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
ปีงบประมาณ : 2565
โดย ดวงจันทร์ สีหาราช   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
26
ประเภท : พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
ปีงบประมาณ : 2565
โดย ไพฑูรย์ สอนทน   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
27
ประเภท : พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
ปีงบประมาณ : 2565
โดย ทัสนันทน์ ตรีนันทรัตน์   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
28
ประเภท : พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
ปีงบประมาณ : 2565
โดย นันทรักษ์ รอดเกตุ   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
29
ประเภท : พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
ปีงบประมาณ : 2565
โดย ศศิกานต์ ปานปราณีเจริญ   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
30
ประเภท : พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
ปีงบประมาณ : 2565
โดย รุจิรา คุ้มทรัพย์   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี