ข้อมูลรายละเอียดโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

#รายละเอียดโครงการวิจัย
11
ประเภท : ทุนภายในคณะ
ปีงบประมาณ : 2565
โดย สุนทรีย์ รอดดิษฐ์   คณะวิทยาการจัดการ
12
ประเภท : ทุนภายในคณะ
ปีงบประมาณ : 2565
โดย ศุภรัตน์ แก้วเสริม   คณะวิทยาการจัดการ
13
ประเภท : ทุนภายในคณะ
ปีงบประมาณ : 2565
โดย อำพล ชะโยมชัย   คณะวิทยาการจัดการ
14
ประเภท : ทุนภายในคณะ
ปีงบประมาณ : 2565
โดย สุนารี ฝีปากเพราะ   คณะครุศาสตร์
15
ประเภท : ทุนภายในคณะ
ปีงบประมาณ : 2565
โดย สรวงพร กุศลส่ง   คณะครุศาสตร์
16
ประเภท : ทุนภายในคณะ
ปีงบประมาณ : 2565
โดย อโณทัย พลเยี่ยม เพชรแสง   คณะครุศาสตร์
17
ประเภท : ทุนภายในคณะ
ปีงบประมาณ : 2565
โดย วิธวรรธน์ สีชื่น   คณะครุศาสตร์
18
ประเภท : ทุนภายในคณะ
ปีงบประมาณ : 2565
โดย กุณฑลีรัฐ พิมพิลา   คณะครุศาสตร์
19
ประเภท : ทุนภายในคณะ
ปีงบประมาณ : 2565
โดย กติญา บุญสวน   คณะครุศาสตร์
20
ประเภท : งบประมาณส่วนตัว
ปีงบประมาณ : 2565
โดย อาดุลย์ จงรักษ์   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี