ข้อมูลรายละเอียดโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

#รายละเอียดโครงการวิจัย
1
ประเภท : งบประมาณส่วนตัว
ปีงบประมาณ : 2565
โดย นวรัตน์ มีชัย   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
ประเภท : งบประมาณส่วนตัว
ปีงบประมาณ : 2565
โดย โกศล พิทักษ์สัตยาพรต   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3
ประเภท : แหล่งทุนภายนอก
ปีงบประมาณ : 2565
โดย ไพฑูรย์ สอนทน   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4
ประเภท : งบประมาณส่วนตัว
ปีงบประมาณ : 2565
โดย ตรีศูล เกษร   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5
ประเภท : ทุนภายในคณะ
ปีงบประมาณ : 2565
โดย วิศิษฎ์ บิลมาศ   คณะวิทยาการจัดการ
6
ประเภท : ทุนภายในคณะ
ปีงบประมาณ : 2565
โดย ศิริพงษ์ เหมมั่น   คณะวิทยาการจัดการ
7
ประเภท : ทุนภายในคณะ
ปีงบประมาณ : 2565
โดย กริชชัย ขาวจ้อย   คณะวิทยาการจัดการ
8
ประเภท : ทุนภายในคณะ
ปีงบประมาณ : 2565
โดย พิชยพิมพ์ คำเพียร   คณะวิทยาการจัดการ
9
ประเภท : ทุนภายในคณะ
ปีงบประมาณ : 2565
โดย ปุณฑริกา สุคนธสิงห์   คณะวิทยาการจัดการ
10
ประเภท : ทุนภายในคณะ
ปีงบประมาณ : 2565
โดย ณัฐแก้ว ข้องรอด   คณะวิทยาการจัดการ