ข้อมูลรายละเอียดโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

#รายละเอียดโครงการวิจัย
1
ประเภท : ทุนภายในคณะ
ปีงบประมาณ : 2565
โดย วุฒิพงศ์ บัวช้อย   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2
ประเภท : ทุนภายในคณะ
ปีงบประมาณ : 2565
โดย เกรียงไกร ทองจิตติ   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3
ประเภท : ทุนภายในคณะ
ปีงบประมาณ : 2565
โดย ธานี สุขเกษม   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4
ประเภท : ทุนภายในคณะ
ปีงบประมาณ : 2565
โดย จิรโรจน์ บุญราช   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5
ประเภท : ทุนภายในคณะ
ปีงบประมาณ : 2565
โดย สุภชัย ตรีทศ   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6
ประเภท : ทุนภายในคณะ
ปีงบประมาณ : 2565
โดย อรุณ สนใจ   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
7
ประเภท : ทุนภายในคณะ
ปีงบประมาณ : 2565
โดย นาฏอนงค์ พวงสมบัติ   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
8
ประเภท : ทุนภายในคณะ
ปีงบประมาณ : 2565
โดย ชุติมา อ่ำทอง   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
9
ประเภท : ทุนภายในคณะ
ปีงบประมาณ : 2565
โดย รัชนีวรรณ ประยงค์กุล   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
10
ประเภท : ทุนภายในคณะ
ปีงบประมาณ : 2565
โดย จีรพรรณ พรหมประเสริฐ   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์