ข้อมูลรายละเอียดโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

#รายละเอียดโครงการวิจัย
1
ประเภท : แหล่งทุนภายนอก
ปีงบประมาณ : 2562
โดย นุชจรี สิงห์พันธ์   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2
ประเภท : แหล่งทุนภายนอก
ปีงบประมาณ : 2562
โดย ปิยะวัน เพชรหมี   คณะวิทยาการจัดการ
3
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย อรุณ สนใจ   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย ธีรภัทร กิจจารักษ์   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย สุภชัย ตรีทศ   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย ธิดารักษ์ ลือชา   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
7
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย อัญชนา ศรีเรืองฤทธิ์   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
8
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย สดุดี คำมี   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
9
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย นงลักษ์ ยุทธศิลปเสวี   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
10
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย ชุติมา อ่ำทอง   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์