ข้อมูลรายละเอียดโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

#รายละเอียดโครงการวิจัย
1
ประเภท : งบประมาณส่วนตัว
ปีงบประมาณ : 2565
โดย ตรีศูล เกษร   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2
ประเภท : ทุนภายในคณะ
ปีงบประมาณ : 2565
โดย วิศิษฎ์ บิลมาศ   คณะวิทยาการจัดการ
3
ประเภท : ทุนภายในคณะ
ปีงบประมาณ : 2565
โดย ศิริพงษ์ เหมมั่น   คณะวิทยาการจัดการ
4
ประเภท : ทุนภายในคณะ
ปีงบประมาณ : 2565
โดย กริชชัย ขาวจ้อย   คณะวิทยาการจัดการ
5
ประเภท : ทุนภายในคณะ
ปีงบประมาณ : 2565
โดย พิชยพิมพ์ คำเพียร   คณะวิทยาการจัดการ
6
ประเภท : ทุนภายในคณะ
ปีงบประมาณ : 2565
โดย ปุณฑริกา สุคนธสิงห์   คณะวิทยาการจัดการ
7
ประเภท : ทุนภายในคณะ
ปีงบประมาณ : 2565
โดย ณัฐแก้ว ข้องรอด   คณะวิทยาการจัดการ
8
ประเภท : ทุนภายในคณะ
ปีงบประมาณ : 2565
โดย สุนทรีย์ รอดดิษฐ์   คณะวิทยาการจัดการ
9
ประเภท : ทุนภายในคณะ
ปีงบประมาณ : 2565
โดย ศุภรัตน์ แก้วเสริม   คณะวิทยาการจัดการ
10
ประเภท : ทุนภายในคณะ
ปีงบประมาณ : 2565
โดย อำพล ชะโยมชัย   คณะวิทยาการจัดการ