ข้อมูลรายละเอียดโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

#รายละเอียดโครงการวิจัย
1
ประเภท : วิจัยสถาบัน
ปีงบประมาณ : 2562
โดย รัดดา สำราญพันธุ์   สถาบันวิจัยและพัฒนา
2
ประเภท : วิจัยสถาบัน
ปีงบประมาณ : 2562
โดย ชุติมา พุฒอ่อน   สถาบันวิจัยและพัฒนา
3
ประเภท : วิจัยสถาบัน
ปีงบประมาณ : 2562
โดย วรรณภัสร์ ปราบพาลา   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4
ประเภท : วิจัยสถาบัน
ปีงบประมาณ : 2562
โดย หรรษธร ขวัญหอม   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
5
ประเภท : วิจัยสถาบัน
ปีงบประมาณ : 2562
โดย ยอดชาย สายทอง   สำนักงานอธิการบดี
6
ประเภท : วิจัยสถาบัน
ปีงบประมาณ : 2562
โดย พรรณทิพย์ รุ่งเรืองศรี   คณะวิทยาการจัดการ
7
ประเภท : วิจัยสถาบัน
ปีงบประมาณ : 2562
โดย จรุวัตร คำยอด   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
8
ประเภท : วิจัยสถาบัน
ปีงบประมาณ : 2562
โดย พัชรี พูลวงษ์   คณะครุศาสตร์
9
ประเภท : วิจัยสถาบัน
ปีงบประมาณ : 2562
โดย ชลธิชา ระลึก   คณะครุศาสตร์
10
ประเภท : วิจัยสถาบัน
ปีงบประมาณ : 2562
โดย วรินธร ชาติสุภาพ   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี