[ตีพิมพ์เผยแพร่] 2560 : ผลิตไฟฟ้าจากลมระบายความร้อนของคอมเพรสเซอร์เครื่อง...

#ชื่อผลงานการตีพิมพ์ผู้นำเสนอผลงานวันที่นำเสนอ#
1ปี พ.ศ. 2563 การผลิตไฟฟ้าจากลมระบายความร้อนของคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศ
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
  [แหล่งตีพิมพ์ : วารสารสักทอง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2563 ISSN : 2408-0837]
อาจารย์ณรงค์ศักดิ์ แพงสาย
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
2020-01-01