[ตีพิมพ์เผยแพร่] 2557 : การพัฒนาเครื่องทำขนมผิง

#ชื่อผลงานการตีพิมพ์ผู้นำเสนอผลงานวันที่นำเสนอ#
1ปี พ.ศ. 2558 อนุสิทธิบัตร ชุดตัดแป้งขนมผิงลงถาด
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
  [แหล่งตีพิมพ์ : เลขที่อนุสิทธิบัตร 9799]
รองศาสตราจารย์ธรรม์ณชาติ วันแต่ง
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
2015-04-10