[ตีพิมพ์เผยแพร่] 2559 : ความหลากหลายชนิดของแมลงกินได้ และพฤติกรรมการบริโภ...ินได้ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น

#ชื่อผลงานการตีพิมพ์ผู้นำเสนอผลงานวันที่นำเสนอ#
1ปี พ.ศ. 2561 ความหลากหลายชนิดของแมลงกินได้ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ปรุงจากแมลงกินได้ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
  [แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561]
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจิรา คุ้มทรัพย์
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
2018-07-01