[ตีพิมพ์เผยแพร่] 2559 : การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้ปลูกสตอรว์เ...ภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

#ชื่อผลงานการตีพิมพ์ผู้นำเสนอผลงานวันที่นำเสนอ#
1ปี พ.ศ. 2560 การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้ปลูกสตรอเบอรี่ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
  [แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 "วิทยาการจัดการวิชาการ 2017: การวิจัยยุคประเทศไทย 4.0" ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย]
อาจารย์ชาญชัย สุขสกุล
  [คณะวิทยาการจัดการ]
2017-01-27