[เปิดเผยราคากลาง] : การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของเกษตรกรผู้ปลูกอะโวคาโ...้อ จังหวัดเพชรบูรณ์