[เปิดเผยราคากลาง] : การออกแบบและสร้างเครื่องคัดแยก ขนาดกระบอกข้าวหลาม...าวหลาม ในจังหวัดเพชรบูรณ์