[เปิดเผยราคากลาง] : การออกแบบและสร้างเครื่องตัดและทำความสะอาดกระบอกข้...าวหลาม ในจังหวัดเพชรบูรณ์