[เปิดเผยราคากลาง] : การพัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ ผลิตผล ทางการเกษตร และ...คคาเดเมียจังหวัดเพชรบูรณ์