[เปิดเผยราคากลาง] : การเพิ่มศักยภาพสำหรับใช้เศษเหลือ จากกระบวนการผลิต...ดเมียเป็นอาหารเลี้ยงสัตว์