[เปิดเผยราคากลาง] : การพัฒนาผลิตภัณฑ์มะขามหวานผงชงดื่ม ด้วยเทคนิคการท...้ปลูกมะขามหวานบ้านซับชมภู