[เปิดเผยราคากลาง] : การพัฒนาหลักสูตรฝึกอาชีพระยะสั้นสำหรับเกษตรกรเพื่...และการจัดการตลาดมะขามหวาน