[เปิดเผยราคากลาง] : การสร้างกลยุทธ์และกระบวนการทางการตลาด ที่มีประสิท...ิ่มความสามารถในการแข่งขัน