[เปิดเผยราคากลาง] : การพัฒนาสมรรถนะเกษตรกรผู้ปลูกมะขาม เพื่อยกระดับมา...จัดการตลาดด้วยระบบดิจิทัล