[เปิดเผยราคากลาง] : การพัฒนานวัตกรรมเชิงมูลค่าเพื่อส่งเสริมการพึ่งตนเ...่ง จังหวัดเพชรบูรณ์