[เปิดเผยราคากลาง] : การพัฒนานวัตกรรมแบบบูรณาการ เพื่อส่งเสริมการพึ่งต...ภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์