[เปิดเผยราคากลาง] : การบูรณาการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาดุก เชิงพาณิชย์ เพ...หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง