[เปิดเผยราคากลาง] : การพัฒนากิจกรรมการออกกำลังกายโดยใช้สมองเป็นฐานเพื...้สูงวัยในจังหวัดเพชรบูรณ์