[เปิดเผยราคากลาง] : การพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยใช้ประเด็น...นเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต