[เปิดเผยราคากลาง] : การยกระดับการบริหารจัดการตนเอง เพื่อเสริมสร้างแรง...นสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ