[เปิดเผยราคากลาง] : การยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 4 มิติ ที่บูรณากา...ยนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3