[เปิดเผยราคากลาง] : การยกระดับแรงยึดเหนี่ยวทางสังคม ในสังคมสูงวัยเพื่...ิมสำหรับนักเรียนภาคบังคับ