[เปิดเผยราคากลาง] : การสกัดสีย้อมผ้าจากเปลือกหุ้มผลโกโก้เพื่อเพิ่มมูล...ก้นางั่ว จังหวัดเพชรบูรณ์