[เปิดเผยราคากลาง] : การอนุรักษ์อาหารพื้นบ้านจากต้นกล้วยของชุมชนบ้านสะ...เภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์