[เปิดเผยราคากลาง] : การออกแบบตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ผ้าทอไทหล่ม ของ...อหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์