[เปิดเผยราคากลาง] : การพัฒนาศักยภาพและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสัมมาชีพชุมชน ...พชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์