[เปิดเผยราคากลาง] : ศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการ และแนวทางการออกกำลังกา...หาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์