[เปิดเผยราคากลาง] : แนวทางการพัฒนาชุมชนสู่หมู่บ้านท่องเที่ยงวิถีชุมชน...อหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์