[เปิดเผยราคากลาง] : การศึกษาการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในร...หาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์