[เปิดเผยราคากลาง] : แรงจูงใจ สิ่งสนับสนุน และปัญหาในการทำวิจัยของอาจา...หาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์