[เปิดเผยราคากลาง] : การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้ปลูกสตอรว์เ...ภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์