รายละเอียดข้อมูลเปิดเผยราคากลาง
ปีงบประมาณ
2562
ประเภททุน
เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
โครงการวิจัย
งบประมาณ
315,000 บาท
หัวหน้าโครงการ
คณะ
คณะวิทยาการจัดการ
เอกสารแนบ
1676-nacc20181121151358.pdf   ดาวน์โหลด : 212 ครั้ง
หมายเหตุ
--
เปิดเผยเมื่อ
21 พฤศจิกายน 2561